Известување за начинот и за приемот на рекламација

При подигање на пратката, Ве молиме, проверете го Вашиот пакет во присуство на курирот. Ако на него има видливо оштетување (изгребани делови и нагмечување), не треба да го подигнете пакетот. Во овој случај, Ве молиме, контактирајте нѐ на info@pandorashop.mk.  Ние ќе Ве информираме за понатамошно постапување во најкус можен рок.

Доколку при приемот на нарачката утврдите дека испорачаните производи или артикли не се во согласност со направената нарачка или информациите на сметката не се соодветни, Ве молиме, не подоцна од 24 часа од моментот на приемот на пратката, контактирајте нѐ на info@pandorashop.mk

Продавачот е одговорен за несоодветноста на испорачаната стока, во согласност со договорот во согласност со Законот за заштита на потрошувачите и со Законот за облигациони односи.

Продавач е правно или физичко лице од кое потрошувачот купил стока.

Потрошувач е секое физичко лице кое купува производи или користи услуги за непосредна сопствена потрошувачка, во деловните простории на трговецот, надвор од деловните простории, како и со договори од далечина за цели кои не спаѓаат во рамките на неговата трговска, стопанска, занаетчиска или професионална дејност.

Потрошувачот поднесува жалба или рекламација до продавачот.

Продавачот е одговорен за каква било несоодветност на купената стока ако стоката не ги исполнува спецификациите на производителот.

Доколку стоката не е во согласност со спецификациите на производителот, потрошувачот има право да бара од продавачот отстранување на сите недостатоци и несообразности бесплатно, пред сѐ, со поправка или со замена на производот, а потоа да побара сразмерно намалување на цената или раскинување на договорот.

Продавачот е должен да изврши поправка и замена на производот во разумен рок, во зависност од видот на производот и без создавање значителна непријатност кај потрошувачот, а најдоцна во рок од 30 дена од моментот на поднесувањето на барањето од страна на потрошувачот, водејќи сметка за природата на стоката и за целта за која потрошувачот ги набавил.

Сите трошоци потребни за да се исполнат спецификациите на производителот, особено цената на трудот, материјалите, собирањето и испораката, паѓаат на товар на продавачот.

Потрошувачот има право да го раскине договорот ако не може да го искористи правото на поправка или на замена, или ако продавачот не извршил поправка или замена во определениот рок, или ако продавачот не извршил поправка или замена без да му предизвика значителни непријатности на потрошувачот. Потрошувачот нема право да го раскине договорот доколку недостатокот на производот е минимален.

Продавачот е одговорен за недостатоците на производите од договорот доколку се тие откриени по пренесувањето на ризик на потрошувачот, под услов потрошувачот да го извести продавачот за видливите недостатоци во рок од осум (8) дена од денот на нивното откривање. Периодот од шест месеци претставува рок од шест месеци од датумот на предавањето на производот, односно датумот се пресметува од датумот на испораката на производите, односно од приемот на стоката, а тоа е датумот на фактурата во доставницата/фискалната сметка потпишана од потрошувачот ако станува збор за набавка на стока од далечина или надвор од деловните простории на продавачот.

Потрошувачот има право по свој избор да бара бесплатно отстранување на недостатоците, замена на производот со друг соодветен производ, сразмерно намалување на продажната цена или раскинување на договорот, освен ако ова не е во спротивност со природата на стоката и со природата на конкретниот недостаток или ако недостатоците на производот настанале поради повреда на правилата за употреба и чување од страна на потрошувачот, од трети лица или од виша сила.

Неможноста на потрошувачот да ја испорача оригиналната амбалажа на стоката не може да биде услов за негативно решавање на жалбата/рекламацијата или причина да се одбие отстранување на недостатокот.

Купецот може да поднесе рекламација за остварување на своите права поради несообразност на стоката со договорот, како и поради неправилно пресметана цена и други недостатоци, со праќање на  е-пошта, на електронската адреса на продавачот: info@pandorashop.mk или по писмен пат, на адресата: „СФ1 Клипс“ ДООЕЛ Скопје, ул. „Љубљанска“ бр.4 – У 121, Скопје.

Продавачот е должен да му одговори на потрошувачот писмено или електронски, без одложување, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на рекламацијата, со одговор на поднесеното барање и со предлог за негово решавање.

Доколку продавачот од објективни причини не е во можност да го исполни барањето на купецот во договореното време, тој е должен да го извести купецот за продолжување на рокот за решавање на жалбата/рекламацијата и да го наведе крајниот рок во кој ќе го реши, како и да ја добие неговата согласност којашто купецот ќе ја даде во колку што е можно пократок рок. Продолжување на рокот за решавање на рекламациите е можно само еднаш.

Доколку купецот не прифати замена на производот за друг, соодветен, на купецот ќе му биде вратена сумата што му ја платил на продавачот за тој производ.

Овде може да пополните рекламационен лист.