Услови за користење на интернет продавницата „Пандора“ (Pandora) 

Ви благодариме што ја посетивте оваа веб-страница. Ве молиме, внимателно прочитајте ги условите и одредбите објавени во овој документ, бидејќи секое користење на оваа веб-страница значи прифаќање на условите и одредбите наведени во овој текст.

Во рамките на оваа веб-страница, користењето на зборовите ние, наш, наши и Пандора/Pandora, се однесува на компанијата „СФ1 КЛИПС“ ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. „Љубљанска“ бр. 4 – У 121, ЕМБС 7302827, ЕДБ 4057018542400, како носител на франшизата „Пандора“/„Pandora“ за подрачјето на Република Северна Македонија, која работи во свое име и за своја сметка, но го користи името на брендот „Пандора“/„Pandora“.

„Вие“ се однесува на која било личност која пристапува кон оваа веб-страница и/или неа ја користи.

Информации за приватност на веб-страницата

Сите лични податоци или материјали пратени на оваа веб-страница подлежат на условите наведени во „Информации за приватност“ кои се наоѓаат на оваа веб-страница.

Точност, комплетност  и навременост на информациите

Иако правиме напори да обезбедиме точност и комплетност на информациите на оваа веб-страница, ние не сме одговорни ако информациите, што се дадени на располагање на оваа веб-страница, се неточни или нецелосни. Вие ги користите и ги прифаќате материјалите и информациите на оваа веб-страница на Ваш сопствен ризик. Вие се согласувате дека е Ваша одговорноста да ги следите сите измени на материјалите и на информациите содржани на оваа веб-страница.

Пренос

Која било нелична комуникација или материјал што ќе го пренесете на оваа веб-страница, преку е-пошта или на друг начин, вклучувајќи какви било информации, прашања, коментари, предлози или слично, е и ќе биде третирано како недоверливо и незаштитено. Сè што пренесувате, или објавувате, станува сопственост на Пандора/Pandora и може да се користи за какви било цели, вклучувајќи ги, но и не ограничувајќи се на репродукцијата, откривањето, пренесувањето, објавувањето и емитувањето. Покрај тоа, Пандора/Pandora ја има таа слобода да ги користи податоците за какви било цели (вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се и на развојот, производството, промоцијата и маркетингот на производи), за какви било идеи, уметнички дела, пронајдоци, за развој, сугестии или концепти, содржани во секоја комуникација, што ќе ѝ ги доставите на оваа веб-страница. Таков вид праќање на информации ќе се смета дека ќе биде без плаќање надомест кон страната што ја испратила информацијата. Со доставувањето на информациите, Вие, исто така, гарантирате дека ги поседувате правата над доставениот материјал/содржина, дека тој/таа не содржи клевета и дека неговата/нејзината употреба од Пандора/Pandora нема да ги наруши правата на трети страни или на каков било друг начин ќе ги прекрши кои било важечки закони од наша страна. Со поднесување идеја, уметничко дело, изум, развој, сугестија или концепт, Вие се согласувате за нејзино/негово објавување. Пандора/Pandora нема никаква обврска да ги користи или да ги открива овие информации.

Гаранции и одрекување од одговорност

Оваа веб-страница ја користите исклучиво на сопствена одговорност.

Исклучување на одговорноста

Пандора/Pandora и/или која било друга страна вклучена во креирање, производство или испорака на оваа веб-страница, од наше име, нема да биде одговорна за какви било директни, случајни, последователни, индиректни, специјални или казнени штети, трошоци, загуби или одговорности, направени од кого било, кои се резултат на Вашиот пристап, употреба, неможност за користење, промена на содржината на оваа веб-страница или од која било друга веб-страница на која пристапувате преку врска (линк) од оваа веб-страница или до степенот дозволен со важечкиот закон, од какви било активности што ги преземаме, или не ги преземаме, како резултат на која било е-пошта што ни ја праќате.

Сите материјали на оваа веб-страница се предмет на промена без најава.


Пандора/Pandora не прифаќа одговорност за каква било загуба поради вируси што можат да го заразат Вашиот компјутер, или друг имот, преку употреба, пристап или преземање на кој било материјал од оваа веб-страница. Ако изберете да преземате материјал од оваа веб-страница, тоа ќе го сторите на Ваш сопствен ризик.

Забранета активност

Секое дејство што Пандора/Pandora може да го смета за несоодветно според своето дискрециско право и/или кое ќе се карактеризира како незаконски акт или ќе се забрани со кој било закон што се применува на оваа веб-страница, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на:

Секое дејство што претставува повреда на приватноста (вклучувајќи и објавување приватни информации без согласност на поединецот) или кое било друго право на поединецот.

Користењето на оваа веб-страница е воспоставено заради обвинувања или клевета против Пандора/Pandora, нејзините вработени или против други лица, или заради каква било постапка што би можела да му наштети на угледот на Пандора/Pandora.

Вие се согласувате да ги регулирате сите спорови и тужби, кои произлегуваат од користењето на оваа веб-страница, со законите на Република Северна Македонија и се согласувате со надлежноста на судовите во Скопје, во Република Северна Македонија.

Ажурирање на правните информации

Го задржуваме правото да ги промениме и да ги поправиме овие услови, без претходно известување на нашите потрошувачи. Секој потрошувач може да ги провери тековните важечки услови кога нарачува производ. Повремено, обратете се на оваа страница, за да ги разгледате овие и новите дополнителни информации.

ПОЛИТИКАТА НА „ПАНДОРА“/PANDORA ВО ВРСКА СО „КОЛАЧИЊА“ (COOKIE-ПОЛИТИКА)

Кој поставува „колачиња“ на веб-локацијата?

Колачиња на оваа веб-локација поставува „СФ1 Клипс“ ДООЕЛ. Некои „колачиња“ ги поставуваат трети лица кои ние сме ги одбрале како добавувачи.

Што се тоа „колачиња“?

„Колаче“ е мала датотека со податоци кои интернетот ги поставува во Вашиот уред.

Тоа е она што можеме, со други зборови, да го наречеме „лична карта“, а работата на „колачињата“ е да го известуваат сајтот кога корисникот повторно ќе се појави. Запомнувајќи ги историјата на прегледи, информациите за пријавувањето и информациите што се дел од пријавувањето, корисникот добива сајт, ориентиран и оптимизиран според неговите потреби.

Зошто користиме „колачиња“?

За да овозможиме правилно функционирање на веб-локацијата Пандора/Pandora, понекогаш поставуваме „колачиња“ во Вашите уреди.

Ние ги користиме следните видови „колачиња“:

• Исклучиво неопходни „колачиња“;

• „Колачиња“ за изведби (перформанси);

• „Колачиња“ за функционалност;

• „Колачиња“ за аналитика и

• „Колачиња“ за маркетинг.

Ние, исто така, користиме „колачиња“ за да ги запомниме Вашите избори:

• Јазикот и државата;

• Вашите креации;

• Пристапот до интернет и прелистувањата;

• Зачувување на информациите за употребата на нашата веб-страница.

Како тоа Ви помага Вам?

На пример, запомнувајќи ги Вашите поставки, не треба да Ве прашаме од која земја сте Вие, секогаш кога ќе ја посетите нашата веб-страница. Вашите поставки, исто така, ни кажуваат која опрема ја користите. На овој начин можеме да поставиме страница што ќе обезбеди најдобро можно корисничко искуство. За понатамошно оптимизирање на Вашето искуство, ние вклучуваме податоци за Вашето движење и за употребата на веб-страницата. Ве молиме, имајте предвид дека собираме податоци за статистички, а не за лични цели.

Некои „колачиња“ ги поставуваат трети лица кои ние ги избравме како добавувачи.

Како да ги избегнете и/или да ги избришете „колачињата“?

Повеќето прелистувачи стандардно ги прифаќаат „колачињата“, но можете да ги промените поставките на прелистувачот, така што тој нема да прифаќа „колачиња“ или ќе ги избрише „колачињата“ од Вашиот систем. Повеќето прелистувачи овозможуваат „приватен“ режим, каде што „колачињата“ се бришат по секоја посета.

Во зависност од тоа кој прелистувач го користите, поставките имаат различно име, а подолу можете да ги најдете најчестите прелистувачи и „приватни“ режими:

• Internet Explorer 8 и понови верзии; Приватно пребарување (In private);

• Firefox 3.5 и понови верзии; Приватно пребарување;

• Google Chrome 10 и подоцнежни верзии; Инкогнито;

• Safari 2 и понови верзии; Приватно пребарување;

• Opera 10,5 и подоцнежни верзии; Приватно пребарување.

Ве молиме, внимателно прочитајте го делот за помош кај Вашиот прелистувач за повеќе информации за тоа како да поставите „приватен“ режим или како да ги избришете „колачињата“. Сè уште можете да ја посетите нашата веб-страница, иако Вашиот прелистувач е во „приватен“ режим, но искуството на корисникот, можеби, не е оптимално и некои функции можеби не функционираат.
 

Политика на приватност

1. Зошто ни се потребни Вашите лични информации?

Пандора/Pandora користи информации собрани од интеракцијата со Вас и со другите клиенти, како и од некои трети лица кои ѝ помагаат да ја постигне својата цел, а тоа е да обезбеди највисок квалитет на производите и на услугите.

Пандора/Pandora го почитува правото на приватност на своите посетители на интернет и ја признава важноста на заштитата на собраните информации за нив. Во овој поглед, ние воспоставивме процедури за да овозможиме обработка на Вашите лични податоци на одговорен начин.

Оваа политика на приватност Ве информира за видот на материјалот што го собираме и како го собираме; за причините зошто го собираме и го користиме; за Вашите права и избори во врска со нашата употреба на Вашите податоци; за тоа како се обработуваат Вашите податоци и со кого може да се споделат; и колку долго ги чуваме Вашите податоци итн. Ве молиме, прочитајте ја внимателно

ДЕФИНИЦИИ

По дефиниција, личните податоци претставуваат какви било информации во врска со физичко лице кое е идентификувано или може да се идентификува. Препознатливо лице е лице кое може да се идентификува директно или индиректно, конкретно, со повикување на карактеристики какви што се: име, идентификациски број, податоци за локација, идентификатор преку интернет или еден или повеќе фактори специфични за физичкиот, психолошкиот, генетскиот, менталниот, економскиот, културниот или социјалниот идентитет на таа физичка личност.

Кога го користиме терминот „обработка“, подразбираме какво било дејство или збир на активности извршени врз личните податоци или врз множества лични податоци, автоматски или не, како што се: собирање, снимање, организирање, структурирање, складирање, адаптирање или модификување, пребарување, консултација, употреба, откривање со пренесување, ширење или на друг начин ставање на располагање, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување.

2. Кој ги контролира податоците?

Пандора ги одредува целта и методот на обработката на Вашите лични податоци. Во согласност со законската обврска, контролорот на личните податоци е правно одговорен за чувањето и за употребата на личните податоци во компјутерот или во печатените бази на податоци (датотеки).

Податоци за контакт:

„СФ1 КЛИПС“ ДООЕЛ Скопје

Скопје, „Љубљанска“ бр.4 – У 121

ЕДБ 4057018542400

тел. + 389 2 307-6333

 E-пошта: info@pandorashop.mk

Ако имате какви било прашања или неодумици во врска со приватноста или ако имате какви било прашања во врска со личните информации што ни ги доставивте, Ве молиме, контактирајте ја компанијата „СФ1 КЛИПС“ ДООЕЛ Скопје.

3. Кои лични податоци се собрани?

Сите наши активности се засноваат на строги етички принципи и законски услови и ние сме посветени на заштитата на приватноста на сите посетители на нашата веб-страница. Поради оваа причина, начинот на прибирањето и чувањето на информациите, вклучувајќи ги и личните информации, зависат од тоа како се користат нашата веб-страница и сродните услуги. Ние не собираме чувствителни информации за Вас.

Со цел успешно да ја обработиме Вашата нарачка и да ја пратите на домашната адреса, потребни ни се: Вашите име и презиме, адреса, град, е-пошта и телефонски број.

Во име на „СФ1 Клипс“ ДООЕЛ, ние сме посветени на заштитата на приватноста на сите наши клиенти.

Пандора/Pandora ги користи информациите собрани, главно, за да обработува барања од корисници и посетители на страниците. Пандора/Pandora периодично ќе праќа билтен (newsletter) на Вашата примарна контакт е-пошта, а корисниците имаат можност да се откажат од оваа услуга што ја користиме за маркетинг-кампањи.

Сите податоци за еден клиент/корисник се чуваат во најстрога тајност и се достапни само за вработените на кои им се потребни податоците за да ја извршат работата. Сите наши вработени се одговорни за почитувањето на принципите на заштитата на приватноста.

3.1. Податоци собрани преку Вашата интеракција со нас

Различни технологии може да се користат на нашата веб-страница со цел таа да се подобри и да се направи поедноставна, поефикасна и побезбедна. Таквите технологии може да доведат до автоматско собирање на лични податоци. Примери за такви технологии претставуваат „колачињата“, „флеш-колачињата“ и веб-аналитиката.

3.1.1. Информации за патека за избирање

Кога ја посетувате нашата веб-страница, податоците се праќаат од Вашиот прелистувач до нашиот опслужувач (сервер). Овие информации ни овозможуваат да ги оптимизираме нашите услуги и да го подобриме Вашето искуство на нашата веб-страница. Ние автоматски ги собираме и ги чуваме податоците.

Може да собереме информации за Вашиот компјутер за системско администрирање и да пренесуваме агрегатни информации за анализа на внатрешниот маркетинг. Ова е информација за активностите и за обрасците за пребарување на нашите корисници и може да ги содржи следниве елементи:

· Интернет-протокол адреса/ИП-адреса (IP-адреса) на посетителот;

· Датум и време на посетата;

· URL на референција (страница од која беше упатен посетителот);

· Посетени страници и движења на корисниците на нашата веб-страница;

· Информации за користениот прелистувач (тип, верзија, оперативен систем, итн.).

3.1.2. „Колачиња“

Ние користиме „колачиња“ на нашата веб-страница. Ве молиме, прочитајте ја нашата политика за „колачиња“ за да дознаете повеќе за нашата употреба на „колачиња“ и за политиките за приватност на учесниците чии алатки ги користиме за веб-аналитика.

Кога купувате нешто во нашата онлајн-продавница, кога создавате нарачка кај нас или склучувате друга форма на договор со нас, ние ќе ги обработуваме Вашите вообичаени лични податоци за оваа специфична намена. Може да ги обработиме и Вашите вообичаени лични податоци ако, на пр., имате прашања или нешто слично што ѝ претходи на Вашата одлука да склучите договор со нас.

4. Објавување лични податоци

 Односот кон Вашите податоци со најголема грижа и доверливост е еден од нашите основни принципи. Доколку е потребно со закон, Вашите информации може да им бидат откриени на трети страни. Овие услуги вклучуваат автентикација, поставување (хостинг) и услуги за одржување, услуги за анализа, е-пошта, услуги за испорака, услуги за обработка на трансакциска исплата, проверка на ликвидност, адреси и е-пошта.

Можеме да ги откриеме Вашите информации до оној степен до кој се бара нив да ги откриеме или да ги споделиме Вашите лични информации, со цел да исполниме законска обврска или наредба на судот или на кое било друго законодавно тело, или да ја спроведеме или да ја примениме нашата политика на приватност и други договори; или да ги заштитиме правата, имотот или безбедноста на Пандора/Pandora, на нашите вработени, нашите клиенти или на други. Ова вклучува размена на информации со други компании и организации заради заштита од измама и ублажување на кредитниот ризик.

Ако ни ги обезбедите Вашите лични информации преку нашата веб-страница или преку други канали, тоа ќе го направите на чисто доброволна основа. Ако не сакате да ги обезбедите бараните информации, разни придобивки за клиентите, можеби, нема да Ви бидат достапни.

Можете да пристапите и да ги менувате Вашите лични информации во кое било време, со најавување на Вашата сметка на www.pandorashop.mk и со внесување на информации за профилот на Вашата сметка. Кликнете на „Мој профил“ или на „Моја сметка“ за пристап до Вашите лични информации.

Ако некоја од информациите што ни ги дадовте е променета, на пр., ако сте ја смениле Вашата е-пошта или други детали за контакт, или ако сакате да ја откажете Вашата регистрација на нашиот сајт, Ве молиме да нѐ,известите со уредување на Вашите информации на страниците „Мој профил“ или „Моја сметка“, или да нѐ контактирате. Пратете ни е-пошта во која се наведени овие измени на: info@pandorashop.mk

Во основа, Вие ги имате следниве права:

4.1. Право да побарате пристап до Вашите лични податоци

Вие имате право да добиете пристап до некои лични информации што сте ѝ ги дале на Пандора/Pandora. Може да побарате детали за информациите што ги имаме за Вас и кои Вие сте ни дозволиле да ги обработуваме, вклучувајќи ја и целта за која тоа се користи, доколку писмено ни се обратите на info@pandorashop.mk

Можете, исто така, да пристапите до Вашите лични податоци со најава на Вашата Пандора-сметка преку www.pandorashop.mk и со внесување на информациите за профилот на Вашата сметка. Кликнете на „Мој профил“ или на „Моја сметка“ за пристап до Вашите лични информации.

4.2. Право на промена и/или бришење на личните податоци

Вие имате право да побарате корекција, додавање, бришење или блокирање на зачуваните лични податоци. За да го сторите тоа, пратете барање до: info@pandorashop.mk . Без непотребно одложување на приемот на Вашето барање, ние ќе го испочитуваме барањето до потребниот степен. Ако, од која било причина, не можеме да го процесуираме Вашето барање, ќе Ве контактираме.

4.3. Право на ограничување на обработката на Вашите лични податоци.

Во посебни околности, имате право да ја ограничите обработката на Вашите лични податоци. За да побарате ограничување, контактирајте нѐ на: info@pandorashop.mk

4.4. Право на пренос на податоци

Вие имате право да ги примате личните податоци (што се однесува само на Вас) во структуриран, вообичаен и машински читлив формат („пренос на податоци“) и имате право да ги пренесувате овие податоци на друг контролор на податоци. За да побарате преносливост на податоците, контактирајте нѐ на: info@pandorashop.mk

4.5. Правото да ѝ се спротивставите на обработката на Вашите лични податоци и да се откажете од претплатата

Вие имате право да побарате од нас да не ги обработуваме Вашите лични податоци кога обработката се заснова на легитимен интерес што го следи Пандора/Pandora, на пр., за маркетинг-цели. Во оваа политика на приватност, ние ќе Ве известиме дали имаме намера да ги користиме Вашите информации за таква цел или ако имаме намера да ги откриеме Вашите информации на трети лица за таа цел. Можете да го искористите Вашето право на приговор во секое време, така што ќе нѐ исконтактирате на: info@pandorashop.mk или писмено, на поштенската адреса на крајот од овој документ.

Е-поштата што Ви е испратена од Пандора/Pandora, која содржи билтен или маркетинг-материјал, ја вклучува можноста за откажување од претплатата следејќи ги упатствата дадени во е-поштата. Ако не сакате да добивате е-пошта од нас, можете едноставно да кликнете на хиперврската (hyperlink) за да се откажете, и ние ќе престанеме да Ви праќаме е-пошта.

За сите други типови пораки што може да ги добиете од нас, како што се најави за одржување или административни известувања, нивниот прием може да се прекине само со бришење на сметката. Овие пораки се задолжителен дел од корисничката сметка и, во овој поглед, од користењето на нашата веб-страница. За да ја избришете Вашата сметка, контактирајте го info@pandorashop.mk

4.6. Правото да ја повлечете Вашата согласност во секое време

Вие имате право да ја повлечете Вашата согласност за обработка на Вашите лични податоци во секое време. Сепак, повлекувањето на согласноста нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред нејзиното повлекување. За да ја повлечете Вашата согласност, потребно е да нѐ контактирате на info@pandorashop.mk.

Доколку сакате да ја повлечете својата согласност за примање промотивни известувања и понуди, воопшто, вклучувајќи ја и редовната пошта, е-поштата, СМС-пораки, телефон или кое било друго електронско средство, може да го сторите тоа во секое време, во писмена форма, до „СФ1 Клипс“ ДООЕЛ, ул. „Љубљанска“ бр. 4 – У121, со назнака „Заштита на податоци“ или со праќање е-пошта на info@pandorashop.mk. Ако се сомневаме во Вашиот идентитет, можеби ќе побараме да се идентификувате.

4.7. Услови и/или ограничувања во врска со Вашите права

Може да има услови или ограничувања во врска со Вашите споменати права. Затоа, не можеме да го гарантираме Вашето право на преносливост на податоците, бидејќи тоа зависи од специфичните околности на активноста за обработка.

Контакт-податоци

 Слободно може да нѐ контактирате доколку имате какви било прашања во врска со нашата политика за приватност или со обработката на Вашите лични информации.

Контролор на податоци:

„СФ1 КЛИПС“ ДООЕЛ Скопје

Кориснички сервис

Е-пошта/Е-адреса info@pandorashop.mk

Ние намерно не собираме лични информации од лица помлади од 18 години. Ако утврдиме дека ненамерно сме собрале лични податоци на лице под 18 години, таквите информации веднаш ќе бидат отстранети од нашите записи. Ако имате помалку од 18 години, Ве молиме да нѐ контактирате преку Вашиот родител или старател, бидејќи, можеби, нема да ги собереме и да ги користиме Вашите лични информации без изречна согласност од Вашиот родител или старател.

ПРОМЕНИ НА НАШАТА ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

 Ако го промениме начинот на ракување со Вашите лични информации, ќе ја ажурираме оваа политика на приватност. Ние го задржуваме правото да ги менуваме нашите практики и овие информации, во кое било време, затоа Ве молиме честопати повторно проверувајте ја нашата страница заради потребните нови ажурирања или измени во нашата политика на приватност.