Во согласност со Законот за заштита на потрошувачите (во понатамошниот текст: Законот), купувањето преку нашата веб-страница се смета за продажба со склучување договор од далечина, односно договор склучен надвор од деловните простории на трговецот.

Во согласност со Законот, за договорот склучен од далечина, купецот, кој се смета за потрошувач (физичко лице кое купува производ за да ги задоволи своите индивидуални потреби, а не да врши професионални активности), располага со период од четиринаесет (14) дена за повлекување од договорот од далечина или за договор склучен надвор од деловните простории. При повлекување, купецот може, но не мора, да ги наведе причините за повлекувањето.

Образецот – Изјавата за повлекување од договорот од далечина се праќа на е-пошта: info@pandorashop.mk или на адресата на продавачот:

СФ1 Клипс Дооел – продавница Pandora

Улица Маршал Тито бр.45

1000 Скопје

 

Ако се повлече од договорот, потрошувачот има право на надомест на плаќањата или на замена на производот со друг производ.

Продавачот се обврзува да ги надомести сите плаќања, примени од страна на потрошувачот, евентуално, вклучувајќи ги трошоците за испорака, без непотребно одложување, кога ќе ја прими или кога ќе ја преземе стоката која купецот ја враќа, а во секој случај, во рок од четиринаесет (14) дена од денот кога тој е известен за одлуката на потрошувачот да се повлече од договорот.

Продавачот не е должен да ги надомести дополнителните трошоци, кога потрошувачот јасно се определил за еден вид испорака, освен најевтината стандардна испорака понудена од страна на продавачот.

Продавачот може да се воздржи од враќањето на парите додека не ја прими стоката или додека потрошувачот не достави доказ дека ја вратил стоката.

Купецот е должен да го врати производот без одложување, но не подоцна од четиринаесет (14) дена од денот на доставувањето на изјавата за повлекување на договорот од далечина. Пред да ја вратите нарачката, контактирајте нѐ на info@pandorashop.mk за да добиете упатство на која адреса треба да ја пратите стоката од чијашто набавка се откажувате. По истекот на четиринаесет (14) дена од денот кога е доставена изјавата за повлекување на договорот од далечина, производот веќе не може да се врати.

При враќањето на стоката, таа мора да се врати во добра и неупотребена состојба и во првичното неоштетено пакување кое мора да биде придружено со оригиналната фактура или со фискалната сметка, заедно со пополнетата изјава за повлекување на договорот од далечина, која може да ја преземете овде.

По приемот на производот, ќе се утврди дали производот е исправен и неоштетен. Купецот е одговорен за дефектите, или за оштетувањата на производот, кои се резултат од несоодветното ракување со производот, т. е. купецот е единствено одговорен за намалената вредност на производот што се јавува како резултат од ракувањето со стоката на таков начин што не е соодветен, односно го надминува она што е неопходно за да се утврдат неговата природа, карактеристиките и функционалноста. Доколку се утврди дека настанала штета, или оштетување на производот, по вина на купецот, ќе се одбие поврат на цената и производот ќе му биде вратен на негов трошок.

Трошоците и средствата за враќање на стоката паѓаат на товар на купецот, освен ако купецот добие неисправен или погрешен производ.

Ако станува збор за повлекување од договорот склучен од далечина, Пандора/Pandora прифаќа враќање единствено на производите кои се потполно нови и во оригинална состојба и пакување, заедно со фискалната сметка или со фактурата. Во такви услови, Пандора/Pandora ќе направи рефундирање на износот на вратените артикли, кога ќе ја прими или кога ќе ја преземе стоката која купецот ја враќа, а најдоцна во рок од четиринаесет (14) дена од денот кога е известен за одлуката на потрошувачот да се повлече од договорот.

Изјавата за раскинување на договорот од далечина може да ја преземете овде.