Во согласност со Законот за заштита на потрошувачите (во понатамошниот текст: Законот), купувањето преку нашата веб-страница се смета за продажба со склучување договор од далечина, односно договор склучен надвор од деловните простории на трговецот.

Во согласност со Законот, за договорот склучен од далечина, купецот, кој се смета за потрошувач (физичко лице кое купува производ за да ги задоволи своите индивидуални потреби, а не да врши професионални активности), располага со период од четиринаесет (14) дена за повлекување од договорот од далечина или за договор склучен надвор од деловните простории. При повлекување, купецот може, но не мора, да ги наведе причините за повлекувањето.

Образецот – Изјавата за повлекување од договорот од далечина се праќа на е-пошта: info@pandorashop.mk или на адресата на продавачот:

СФ1 Клипс Дооел – продавница Pandora

Улица Маршал Тито бр.45

1000 Скопје

 

Ако се повлече од договорот, потрошувачот има право на надомест на плаќањата или на замена на производот со друг производ.

Продавачот се обврзува да ги надомести сите плаќања, примени од страна на потрошувачот, евентуално, вклучувајќи ги трошоците за испорака, без непотребно одложување, кога ќе ја прими или кога ќе ја преземе стоката која купецот ја враќа, а во секој случај, во рок од четиринаесет (14) дена од денот кога тој е известен за одлуката на потрошувачот да се повлече од договорот.

Продавачот не е должен да ги надомести дополнителните трошоци, кога потрошувачот јасно се определил за еден вид испорака, освен најевтината стандардна испорака понудена од страна на продавачот.

Продавачот може да се воздржи од враќањето на парите додека не ја прими стоката или додека потрошувачот не достави доказ дека ја вратил стоката.

Купецот е должен да го врати производот без одложување, но не подоцна од четиринаесет (14) дена од денот на доставувањето на изјавата за повлекување на договорот од далечина. Пред да ја вратите нарачката, контактирајте нѐ на info@pandorashop.mk за да добиете упатство на која адреса треба да ја пратите стоката од чијашто набавка се откажувате. По истекот на четиринаесет (14) дена од денот кога е доставена изјавата за повлекување на договорот од далечина, производот веќе не може да се врати.

При враќањето на стоката, таа мора да се врати во добра и неупотребена состојба и во првичното неоштетено пакување кое мора да биде придружено со оригиналната фактура или со фискалната сметка, заедно со пополнетата изјава за повлекување на договорот од далечина, која може да ја преземете овде.

По приемот на производот, ќе се утврди дали производот е исправен и неоштетен. Купецот е одговорен за дефектите, или за оштетувањата на производот, кои се резултат од несоодветното ракување со производот, т. е. купецот е единствено одговорен за намалената вредност на производот што се јавува како резултат од ракувањето со стоката на таков начин што не е соодветен, односно го надминува она што е неопходно за да се утврдат неговата природа, карактеристиките и функционалноста. Доколку се утврди дека настанала штета, или оштетување на производот, по вина на купецот, ќе се одбие поврат на цената и производот ќе му биде вратен на негов трошок.

Трошоците и средствата за враќање на стоката паѓаат на товар на купецот, освен ако купецот добие неисправен или погрешен производ.

Ако станува збор за повлекување од договорот склучен од далечина, Пандора/Pandora прифаќа враќање единствено на производите кои се потполно нови и во оригинална состојба и пакување, заедно со фискалната сметка или со фактурата. Во такви услови, Пандора/Pandora ќе направи рефундирање на износот на вратените артикли, кога ќе ја прими или кога ќе ја преземе стоката која купецот ја враќа, а најдоцна во рок од четиринаесет (14) дена од денот кога е известен за одлуката на потрошувачот да се повлече од договорот.

Изјавата за раскинување на договорот од далечина може да ја преземете овде.

 

Известување за начинот и за приемот на рекламација

При подигање на пратката, Ве молиме, проверете го Вашиот пакет во присуство на курирот. Ако на него има видливо оштетување (изгребани делови и нагмечување), не треба да го подигнете пакетот. Во овој случај, Ве молиме, контактирајте нѐ на info@pandorashop.mk.  Ние ќе Ве информираме за понатамошно постапување во најкус можен рок.

Доколку при приемот на нарачката утврдите дека испорачаните производи или артикли не се во согласност со направената нарачка или информациите на сметката не се соодветни, Ве молиме, не подоцна од 24 часа од моментот на приемот на пратката, контактирајте нѐ на info@pandorashop.mk

Продавачот е одговорен за несоодветноста на испорачаната стока, во согласност со договорот во согласност со Законот за заштита на потрошувачите и со Законот за облигациони односи.

Продавач е правно или физичко лице од кое потрошувачот купил стока.

Потрошувач е секое физичко лице кое купува производи или користи услуги за непосредна сопствена потрошувачка, во деловните простории на трговецот, надвор од деловните простории, како и со договори од далечина за цели кои не спаѓаат во рамките на неговата трговска, стопанска, занаетчиска или професионална дејност.

Потрошувачот поднесува жалба или рекламација до продавачот.

Продавачот е одговорен за каква било несоодветност на купената стока ако стоката не ги исполнува спецификациите на производителот.

Доколку стоката не е во согласност со спецификациите на производителот, потрошувачот има право да бара од продавачот отстранување на сите недостатоци и несообразности бесплатно, пред сѐ, со поправка или со замена на производот, а потоа да побара сразмерно намалување на цената или раскинување на договорот.

Продавачот е должен да изврши поправка и замена на производот во разумен рок, во зависност од видот на производот и без создавање значителна непријатност кај потрошувачот, а најдоцна во рок од 30 дена од моментот на поднесувањето на барањето од страна на потрошувачот, водејќи сметка за природата на стоката и за целта за која потрошувачот ги набавил.

Сите трошоци потребни за да се исполнат спецификациите на производителот, особено цената на трудот, материјалите, собирањето и испораката, паѓаат на товар на продавачот.

Потрошувачот има право да го раскине договорот ако не може да го искористи правото на поправка или на замена, или ако продавачот не извршил поправка или замена во определениот рок, или ако продавачот не извршил поправка или замена без да му предизвика значителни непријатности на потрошувачот. Потрошувачот нема право да го раскине договорот доколку недостатокот на производот е минимален.

Продавачот е одговорен за недостатоците на производите од договорот доколку се тие откриени по пренесувањето на ризик на потрошувачот, под услов потрошувачот да го извести продавачот за видливите недостатоци во рок од осум (8) дена од денот на нивното откривање. Периодот од шест месеци претставува рок од шест месеци од датумот на предавањето на производот, односно датумот се пресметува од датумот на испораката на производите, односно од приемот на стоката, а тоа е датумот на фактурата во доставницата/фискалната сметка потпишана од потрошувачот ако станува збор за набавка на стока од далечина или надвор од деловните простории на продавачот.

Потрошувачот има право по свој избор да бара бесплатно отстранување на недостатоците, замена на производот со друг соодветен производ, сразмерно намалување на продажната цена или раскинување на договорот, освен ако ова не е во спротивност со природата на стоката и со природата на конкретниот недостаток или ако недостатоците на производот настанале поради повреда на правилата за употреба и чување од страна на потрошувачот, од трети лица или од виша сила.

Неможноста на потрошувачот да ја испорача оригиналната амбалажа на стоката не може да биде услов за негативно решавање на жалбата/рекламацијата или причина да се одбие отстранување на недостатокот.

Купецот може да поднесе рекламација за остварување на своите права поради несообразност на стоката со договорот, како и поради неправилно пресметана цена и други недостатоци, со праќање на  е-пошта, на електронската адреса на продавачот: info@pandorashop.mk или по писмен пат, на адресата: „СФ1 Клипс“ ДООЕЛ Скопје, ул. „Љубљанска“ бр.4 – У 121, Скопје.

Продавачот е должен да му одговори на потрошувачот писмено или електронски, без одложување, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на рекламацијата, со одговор на поднесеното барање и со предлог за негово решавање.

Доколку продавачот од објективни причини не е во можност да го исполни барањето на купецот во договореното време, тој е должен да го извести купецот за продолжување на рокот за решавање на жалбата/рекламацијата и да го наведе крајниот рок во кој ќе го реши, како и да ја добие неговата согласност којашто купецот ќе ја даде во колку што е можно пократок рок. Продолжување на рокот за решавање на рекламациите е можно само еднаш.

Доколку купецот не прифати замена на производот за друг, соодветен, на купецот ќе му биде вратена сумата што му ја платил на продавачот за тој производ.

Овде може да пополните рекламационен лист.