Сите цени се изразени во денари со вклучен ДДВ. Во цената не се вклучени трошоците за испорака. Пандора/Pandora го задржува правото за промена на цените без претходна најава. Пандора/Pandora нема да ги промени цените, откако ќе ја потврди Вашата нарачка.

Купецот ќе ја плати тековната цена на производот во времето на праќањето на нарачката, во износ во локална валута.

Можете да изберете еден од следниве начини на плаќање:

  • Фактурираната вредност може да се плати во готово при прием на пратката/нарачката или, претходно, со уплатница за плаќање на шалтер во пошта или во некоја банка.
  • Со платежна картичка, во текот на процесот на креирањето на нарачката. Својата нарачка можете да ја платите користејќи ги платежните картички Visa International, MasterCard/ Maestro. 
  • Кога внесувате податоци за платежните картички, доверливите информации се пренесуваат преку јавната мрежа во безбедна (шифрирана) форма со користење на SSL-протоколи и на PKI-системите како моментално најсовремена криптографска технологија.
     

Со платежна картичка

Со платежна картичка, во текот на процесот на креирањето на нарачката. Својата нарачка можете да ја платите користејќи ги платежните картички Visa International, MasterCard/ Maestro.

Кога внесувате податоци за платежните картички, доверливите информации се пренесуваат преку јавната мрежа во безбедна (шифрирана) форма со користење на SSL-протоколи и на PKI-системите како моментално најсовремена криптографска технологија.

Безбедноста на податоците за време на купувањето е загарантирана од страна на процесорот за платежни картички, С Pay / Комерцијална банка, така што целокупниот процес на наплатата се изведува на веб-страницата С pay / Комерцијална банка. За нашиот систем во ниеден момент не се достапни информациите од платежните картички.

Плаќањето е можно само во денарска валута.

Плаќањето е можно со платежни картички на домашни и на странски банки. Износот за кој ќе се задолжи Вашата сметка, се добива со конвертирање на Вашата валута во денари, според курсот на Народна банка. Може да се јават мали разлики во наплатената цена и цената наведена на нашата страница, кои произлегуваат од конверзијата во курсот.

Плаќање преку жиро-сметка (за правни лица)

По приемот на нарачката, ќе Ви пратиме упатства за плаќање/профактура. По извршената уплата, Вашата нарачка ќе Ви биде доставена.

Не е можно одложено плаќање. 

Ако адресата за испорака на производот е различна од онаа, наведена на фактурата, тогаш фактурите треба да се платат пред испораката.